מידע לעובדים

זכויות עובדים

. זכויות עובדים :

 בהתאם לחוק, המעביד חייב למסור לעובד-תוך 30 יום מיום קבלתו לעבודה - הודעה המפרטת את שם המעביד ושם העובד, תאריך תחילת העבודה, תיאור התפקיד, שם ותיאור תפקיד של הממונה הישיר, גובה השכר ומועד תשלומו, תנאים סוציאליים, היקף המשרה.

 

2. שכר מינימום: מעביד חייב בתשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום שנקבע בהתאם לחוק. שכר המינימום הנוכחי הוא 4,300 ₪ לחודש (23.12 ש"ח לשעה)

 

3. מועד תשלום השכר: המעביד חייב בתשלום השכר ביום האחרון של החודש שבעדו משתלם השכר, ולא יאוחר מה - 9 לחודש העוקב.

אם לא ישולם השכר עד ל-9 לחודש העוקב , יחויב המעביד בתשלומו בצירוף פיצויי הלנת שכר בשיעור של % 5 בעד השבוע הראשון להלנה (החל מה-1 לחודש העוקב) ו-% 10 בעד כל שבוע שלאחר מכן.

 

4. דמי נסיעות: כל מעביד חייב בהשתתפות בדמי הנסיעה הממשיים שמוציא העובד בדרכו לעבודה וחזרה ממנה בתחבורה הציבורית - עד לתקרה שנקבעה מפעם לפעם.

התקרה הנוכחית היא 25.5 ₪ ליום. הבסיס לחישוב דמי הנסיעה הוא עלות הנסיעה בכרטיסיית הנחה למספר נסיעות או כרטיס חודשי - חופשי.

 

5. גמול שעות נוספות: אם יועבד העובד בשעות שמעבר ליום עבודה רגיל במשרה מלאה, על המעביד לשלם לעובד לא פחות מ- %125 משכרו הרגיל של העובד עבור השעתיים הנוספות הראשונות ולא פחות מ-150% עבור השעה הנוספת השלישית ואילך.

אי תשלום גמול שעות נוספות מהווה הלנת שכר.

 

6. דמי חגים:

א. עובד בשכר חודשי זכאי לתשלום עבור ימי חג.

ב. עובד בשכר יומי (או קבלני או לפי שעה) שעבד 3 חודשים במקום עבודתו זכאי לתשלום עבור 9 ימי חג והם: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, שני ימי סוכות (ראשון ואחרון), שני ימי פסח (ראשון ואחרון) חג השבועות ויום העצמאות.

העובד זכאי לתשלום עבור ימי החג אם לא נעדר מעבודתו יום לפני החג ויום אחרי החג אלא בהסכמת המעביד.

עובד שאינו יהודי יכול לקבל תשלום ימי חג על פי דתו.

 

7. חופשה שנתית: כל עובד זכאי לחופשה שנתית. אורך החופשה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו.

בעד כל אחת מ-4 שנים הראשונות לעבודתו זכאי העובד לחופשה בת 14 ימים קלנדריים (שבועיים) שהם 12 ימי עבודה אם המדובר בשבוע עבודה בן 6 ימים, או 10 ימי עבודה אם עובדים 5 ימים בשבוע.

 

בעד השנה החמישית העובד זכאי ל-16 ימי חופשה קלנדריים; 18 בעד השנה השישית, 21 יום בעד השנה השביעית, ויום נוסף בעד כל שנה עד למקסימום של 28 ימים קלנדריים (ארבעה שבועות).

יש לציין שעובד שעבד 75 ימים ופחות, זכאי ל"תמורת חופשה": %4 מכלל הסכומים שהשתכר.

 

8. דמי הבראה: עובד זכאי לדמי הבראה אם עבד באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות.

גובה דמי הבראה ליום הוא 371 ₪ מיוני 2012.

מספר ימי ההבראה המגיעים לעובד בהתאם לוותק בעבודה הם 5 ימים בעד השנה הראשונה; 6 ימים בעד השנה השנייה והשנה השלישית (בעד כל אחת מהן); 7 ימים בעד השנה הרביעית עד העשירית. (הרשימה נמשכת).

 

9. דמי מחלה: עובד זכאי ל-18 ימי מחלה בשנה, עם זכות לצבירה עד למקסימום של 90 יום.

בעד היום הראשון למחלה העובד אינו זכאי לתשלום, בעד היום השני והשלישי העובד זכאי ל-% 37.5 משכרו היומי, בעד היום הרביעי למחלה ואילך העובד זכאי ל-% 75 משכרו היומי.

 

10. הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות: מעביד המפטר עובד או עובד המתפטר חייבים במתן הודעה מוקדמת בכתב.

אורך ההודעה המוקדמת נקבע בהתאם לוותק של העובד בעבודה.

 

א. עובד במשכורת חודשית שפוטר לאחר שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שנה ויותר זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים. במהלך השנה הראשונה אורך ההודעה יהיה יום בעד כל אחד מששת החודשים הראשונים לעבודה ו-2 ימים לכל חודש עבודה החל מהחודש השביעי.

 

ב. עובד בשכר יומי (או לפי שעה או קבלני) שפוטר לאחר שעבד שנה זכאי להודעה מוקדמת של שבועיים; לאחר שעבד שנתיים אורך ההודעה יהיה שלושה שבועות ולאחר שעבד שלוש שנים חודש ימים.

במהלך השנה הראשונה ההודעה המוקדמת תהיה של יום לכל חודש עבודה בפועל.

במהלך השנה השנייה והשלישית יוסף יום בעד כל חודשיים עבודה בפועל.

 

11. פיצויי פיטורים: עובד שפוטר לאחר שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שנה ויותר זכאי לפיצויי פיטורים. שעור הפיצויים המגיע הוא משכורת חודשית אחרונה עבור כל שנת עבודה בפועל וחלק יחסי מזה עבור חלק משנה. פיצויי הפיטורים מחושבים על בסיס השכר ברוטו ללא החזרי הוצאות.

עובד שפוטר לאחר שעבד 11 חודשים יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אלא אם המעביד יוכיח שלא פיטר את העובד מן הרצון להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.